หาเลขเด็ดจากไหนได้บ้าง

ปัจจุบันเลขเด็ดเลขดังมีหลากหลายเลข ไม่ว่าจะมาจากทีไหนก็ตาม ขึนอยู่กับผู้แทงหวยว่า
ต้องการทีจะเล่นและถูกใจเลขตัวไหน หรือเราอาจจะเสาะหาตัวเลขเด็ด เลขดังด้วยตัวเองก็ได้
โดยในอดีตนันวิธีทีจะขอหวย ขอเลขเด็ดนันก็จะมีหลายวิธี เช่นขอหวยกับสัตว์แปลกๆ
เช่น จิงจกสองหาง สัตว์คลอดออกมามีสองหัว สัตว์แปลก วัว 5 ขา ปลาไหลเผือก
งูเห่าเผือก งูเห่าสีทอง และเต่าซึงเป็นสัตว์ยอดนิยมทีนักเสียงโชคนิยมขอเลข
บ่อยเนืองจากเต่าเป็นสัตว์ทีมีอายุยืนยาว และเป็นสัตว์ทีให้โชคลาภเป็นต้น
โดยวิธีทีเราจะขอหวยจากเต่านันก็คือ ทาแป้งบนกระดองเต่า และเพ่งหาตัวเลขจากบนกระดอง
และตีความเป็นตัวเลขต่างๆก็สามารถนําเลขนันมาซือแทงหวยได้ สัตว์อีกชนิดหนึงทีผู้คนนิยมขอหวยคือ
คางคก ทีมีลักษณะแปลกก็อาจจะใช้แป้งทาตัวและเพ่งหาเลขได้เช่นกัน
สัตว์อีกชนิดคือให้นกจิกเลขต่างๆขึนมาให้เราเลือกซือ ซึงเจ้านกทีเลือกเลขดังก็ออกข่าวอยู่
ตลอดแถมทําให้เจ้าของถูกหวยรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกัน สัตว์อีกชนิดทีนิยมขอหวยไม่แพ้กันนันก็คือแมว
โดยคนเชือว่าแมวเป็นสัตว์นําโชค หากเลือกเลขหรือหยิบเลขออกมาให้เราได้นันแล้วนําไปซือหวยก็อาจ
จะทําให้โชคดีได้เช่นกััน
หากท่านหาสัตว์ทีจะมาขอหวยให้ไม่ได้ก็ให้มองหาสัตว์เลียงทีบ้าน และขอ
ให้เขาช่วยจับเลขขึนมาหใ้ ไม่แน่ว่าอาจจะได้เลขเด็ดเลขดังจากสัตว์เลียงนําโชค
ของเราได้เช่นกัน โดยในปัจจุบันนีผู้คนนิยมหหันมาเล่นหวยออนไลน์กันเยอะ
มาก เนืองจากสะดวกสบาย จ่ายมากกว่าหวยใต้ดิน โดยได้บาทละถึง 90 บาท
ด้วยกัน แต่หากซือหวยใต้ดินจะได้เพียงบาทละ 70 บาทเท่านัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *