ถูกหวย ต้องเสียภาษีไหม ? Lottosods มีคำตอบ

หากนักเสี่ยงโชค ถูกหวย ต้องเสียภาษีหรือไม่ !?
 
โดยในขันตอนแรกนั้น เราจะต้องรู้ก่อนว่า หวยทีเราถูกนันเป็นหวยแบบใด โดยทัวไปนันล็อตเตอรีทีวาง
จําหน่ายนันจะมีจุดทีสังเกตง่ายๆบริเวณมุมขวาของฉลาก โดยจะมีเขียนบอกว่า “สลากกินแบ่ง
รัฐบาล” หรือ “สลากการกุศล” 
ซึ่งแต่ละแบบนันมีหลักเกณฑ์การเสียภาษี
ต่างกันด้วย
 
ลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรับใครทีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทนีจะต้องเสียค่า
อากรแสตมป 0.5% ของเงินรางวัลนันเอง
สลากการกุศล คือสลากทีมีเป้าหมายเพือนําเงินไปทําบุญบริจาคต่างๆ โดยจะมีเงินรางวัล
เหมือนกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนแบบปกติทุกอย่าง แต่หากผู้ถูกรางวัลสลากประเภทนี จะต้องถูกหัก
ภาษีเงินได้ ทีจ่าย 1% ของเงินรางวัล
ดังนัันหากเราถูกล็อตเตอรีรางวัลที 1 นัน ซึงรางวัลเต็มคือ 6,000,000 บาท เงินทีได้รับจริง หลัง
เสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% คือ 5,970,000 (หักไป 30,000 บาท)
 
หากถูกสลากการกุศล หลังหักภาษี ทีจ่าย 1% จะได้รับเงิน 5,940,000 บาท (โดนหักไป 60,000
บาท) โดยแต่ละรางวัลก็จะถูกเรียกเก็บภาษี หรือว่าอากรแสตมป์ตามเงือนไขแบบเดียวกันนีทุกรางวัล
นันเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *