เสริมดวงก่อนหวยออก เตรียมรับทรัพย์

คนไทยกับการเสียงดวงเสียงโชคนันอยู่คู่กันมานานมาก โดยเฉพาะอย่างยิงการซือหวยนันใน
สมัยก่อนนิยมซือหวยใต้ดิน แต่เมือยุคสมัยได้เปลืยนไปผู้คนนิยมเปลืยนมาซือหวยออนไลน์กันมากขึน
เนืองจากความสะดวกสบาย และทีสําคัญนันหวยออนไลน์จ่ายเยอะกว่าหวยใต้ดินนันเอง
ดังนันหากเซียนหวยได้เลขเด็ดเลขดังมาแล้ว ดังนันเราควรเริมเสริมดวงเสริม
บารมีเพือให้เลขเด็ดทีเราซือไปนันถูก ซึงทุกคนเมือซือหวยก็ต้องมีความหวังว่าจะถูก
หวยได้เงินล้านกันอย่างแน่นนอน
โดยวันนีเราจะมีวิธีเสริมดวงเตรียมรับทรัพย์ก่อนหวยออกกัน โดยวิธีง่ายๆทีเราทํากันใน
ชีวิตประจําวันคือ การเก็บกวาดทําความสะอาดบ้าน เก็บกวาดห้องนําห้องนอน ห้องครัว
และห้องนังเล่น ให้เป็นระเบียบอยู่ตลอดเวลา
หลักการเสริมดวงต่อมาคือการทําจิตใจให้แจ่มใส มีความสดชืนแจ่มใสทุกครัง
ก่อนทีจะเริมแทงหวย เพราะหากเรามีจิตใจทีสงบ จิตใจสบายดีแล้วก็จะทําให้เรานันมี
สมาธิในการแทงเลขทีถูกได้ เพราะหากเรามีจิตใจทีหงุดหงิดอารมณ์เสียอาจจะทําให้
เป็นตัวขัดโชคลาภทีจะเข้ามาได้
สิงทีนิยมเป็นอย่างมากในการเสริมดวงสําหรับเซียนหวย ก่อนการแทงหวยนัน
คือ การไหว้พระขอพร ไม่ว่าจะไปไหว้พระขอพรตามสถานทีศักดิสิทธิ หรือไหว้พระที
บ้าน นอกจากจะทําให้จิตใจสงบนิงแล้วก็จะทําให้เราขอโชคลาภให้เข้ามาอีกด้วย
การปลูกต้นไม้มงคล ก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงก่อนหวยออก นอกจากต้นไม้จะมีสี
เขียวช่วยดูดซับอากาศทีเป็นพิษให้เราแล้ว ยังช่วยทําให้จิตใจของเราสงบนิงได้ดี โดย
ไม้มงคลทีนิยมปลูกเช่น พลูด่าง ไผ่กวนอิม ว่านต่างๆ โดยสามารถปลูกประดับใน
บริเวณบ้านแล้วยังช่วยฟอกอากาศอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *