สูตรคิดวันเดือนปีเกิด กับเลขเด็ดเลขดัง

หากเราต้องการทีจะหา เลขเด็ดเลขดังเลขทีคนส่วนใหญ่นึกถึงคือเลขวันเดือนปีเกิด ของ
ตนเอง อาจจะไม่ใช่วันเดือนปีเกิดของเราเอง แต่อาจจะมีเหตุการณ์ทีเกียวข้องกับบุคคล หรือมีเหตุการณ์
อะไรก็ตามทีทําให้เราต้องหาเลขวันเดือนปีเกิดของคนนันมาให้ได้ ซึงอาจจะเป็นแค่ความเชือของเซียน
หวย ทีต้องการหาเลขเด็ดเลขดังเพือใช้แทงหวย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์ทีจะออกวันเดือนปี
เกิดทีมีเหตุการณ์สําคัญก็เคยออกเลขมาและมีคนถูกรางวัลใหญ่แล้วเช่นกัน
สาเหตุทีเเราต้องใช้วันเดือนปีเกิด อาจจะเกิดจากความฝันทีเราฝันถึงบุคคลนันๆ หรือมีเหตุการณ์
อุบัติเหตุร้ายแรงทีเกียวข้องกับใครสักคน ดังนันหากเราสามารถสอบถามวันเดือนปีเกิดของบุคคลเหล่า
นัันได้ก็ควรทีจะทํา เพือให้ได้เลขเด็ดนันเอง
ซึง เลขเด็ด เลขดังนันเราไม่จําเป็นทีจะต้องเสาะแสวงหามาจากทีต่างๆมากมาย เพราะหาก
เราเสาะหามากเราก็จะได้เลขมามาก ดังนันวิธีทีหาเลขเด็ดเลขดัง ได้ง่ายก็คือ การหาเลขจากคนและสิง
รอบตัวของเราเองก่อน อาจจะดูเหมือนงมงาย แต่ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทีจะทําให้เราถูกหวยรางวัลใหญ่
ก็ได้ใครจะไปรู้ได้ ว่ารางวัลใหญ่อาจจะตกมาอยู่ทีเราเอง
วันเดือนปีเกิด หากเรานํามาแทงหวยออนไลน์ ก็ไม่แปลกแต่อย่างใด
เพราะหากเราใช้หลักในการคิดคือ ควรใช้ตัวเลขของปีเกิด เอาตังแต่หลักหน่วย
จนถึงหลักร้อยของปีเกิด เนืองจากหลักพันอาจจะซํากับคนอืนได้ง่าย ดังนันควร
เลือกแค่เลขท้ายของปีเกิดเท่านัน เช่น ถ้าเริมที 985 ก็ต้องเล่นเลขอืนใกล้เคียง
เช่น 986 987 988 989 เป็นต้น หรืออาจจะใช้เลขวันเกิด ทีมี 2 หลัก เช่น 13 เราก็
เล่น 13 31 สลับคู่กันแค่นีก็ได้แล้ว สําหรับผู้ทีต้องการใช้เลขวันเดือนปีเกิดเป็น
เลขเด็ดซือหวยออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *