ส่องเลขเด็ดตะเคียนสองพีน้อง “สไบแก้วสไบทอง” เซียนหวยเห็น เลขเต็มๆ

ทีบริเวณไร่ลุงจรัล หมู่ 6 ตําบาลเกาะลอย อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประชาชน
เป็นจํานวนมากได้เดินทางมากราบไหว้สักการะเพือส่องหาเลขเด็ดของตะเคียนสองพีน้อง “สไบแก้ว
สไบทอง” โดยนักเสียงโชคนันได้นําแป้งฝุ่นและแป้งหอมมาโรยโดยรอบบริเวณต้นตะเคียน เพือลูบให้
เห็นเป็นเลข โดยส่วนมากประชาชนทีเห็นเลขแบบชัดเจน
 
ประชาชนบางส่วนนันได้ขอเอาเลขจากระถามธูปทีประชาชนจุดธูปอธิษฐานกับเจ้าแม่
ตะเคียนทองสองพีน้อง “สไบแก้วสไบทอง” ซึงชาวบ้านนันได้เล่าว่า ได้มีชาวบ้านหลายรายถูกหวย
หลายงวดติดต่อกันแล้ว ซึงได้เลขมาจากตะเคียนสองพีน้อง ดังนันจึงพากันมากราบไหว้ขอพร และส่อง
หาเลขเพือทีอาจจะได้โชคลาภถูกหวยรางวัลใหญ่ได้ โดยชาวบ้านทีมาร่วมส่องและทาแป้งนันต่างเห็น
เป็นเลข 5 และเลข 3 โดยปรากฏเห็นเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน ซึงชาวบ้านทีมากราบไหว้บูชานัน บนบาน
ไว้ว่าหากถูกรางวัลจะนําของมาเซ่นไหว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *