ส่องขันนํามนต์ “หน้าศาลพ่อปู ่ ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา” วัดป ่ าคําชน เจอเลขเด็ดตรงๆ

ทีบริเวณหน้า ศาลพ่อปู ่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา วัดป่าคําชน บ้านโนนทัน หมู่ที
1 ตําบาลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้มีประชาชนเป็นจํานวนมากได้เดินทางนําเครืองเซ่นไหว้ ดอกไม้ธูป
เทียน นํามากราบไหว้เพือแก้บน ซึงหลังจากทีชาวบ้านได้มาขอพรให้สําเร็จในหน้าทีการงาน ภายหลัง
ได้สําเร็จลุล่วงด้วยดี จึงได้นําสิงของมาแก้บนกับ พ่อปูศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา
 
โดยภายในบริเวณศาลนันมีชาวบ้านจํานวนมากทีเลือมใสศรัทธา พ่อปู ่-แม่ย่า ได้เดินทางมาก
ราบไหว้ขอพร เพือขอในโ่ชคลาภ หน้าทีการงานให้สําเร็จ และเรืองสุขภาพต่างๆ เป็นจํานวนมาก ซึง
ประชาชนทีมาขอพรนัน ต่างพูดถึงความศักดิสิทธิของ พ่อปู ่-แม่ย่า กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาว
บ้านบางรายนันได้มาขอพรเกียวกับโชคลาภ และได้เห็นตัวเลขบนบาตรทีบริเวณโต๊ะแก้บน จึงได้นําเลข
ดังกล่าวไปซือหวย และได้ถูกรางวัลใหญ่ จึงได้นําสิงของมาแก้บน
ซึงบริเวณขันนํามนต์ทีชาวบ้านได้เห็นนัน ส่วนมากจะเห็นเป็นเลขต่างๆกัน โดยจะมองเห็นเป็น
เลข 476 และ บางคนก็เห็นเป็นเลข 410 ต่างก็นําเลขดังกล่าวไปซือหวยเพือหวังถูกรางวัลใหญ่กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *