สถานทียอดนิยมทีเซียนหวยนิยมขอหวย เลขเด็ด

ความเชือในเรืองสิงศักดิสิทธินันอยู่คู่กับเซียนหวยมานาน ไม่ว่าสถานทีใดทีขึนชือเรืองความ
ศักดิสิทธิ เซียนหวยต้องไม่พลาดทีจะไปกราบไหว้บูชา เพือขอเลขเด็ดเลขดังเพือนําเลขมาแทง
หวยออนไลน์โดยสถานทียอดนิยมทีเซียนหวยให้ขึนชือในเรืองของการให้เลขเด็ด เลขดังแม่นมาก
คือ
1.ศาลเจ้าแม่งูจงอาง แถวถนนพระราม 2 โดยศาลแห่งนีคนส่วนใหญ่จะไปขอพร
ในเรืองหน้าทีการงาน และขอให้สมหวังในเรืองต่างๆ ตลอดจนขอเลขเด็ดโชคลาภ โดย
ชาวบ้านบอกว่ามีชาวบ้านหลายรายถูกหลายหลายงวดติดต่อกัน
2.ป่าคําชะโนด จังหวัดอุดรธานี เป็นอีกหนึงสถานทียอดนิยม ทีเซียนหวยนิยมไป
กราบไหว้ขอพร เพือขอโชคลาภ โดยป่าคําชะโนดนันมีชือเสียงอย่างมาในเรืองการให้
เลขเด็ดเลขดัง ดังนันป่าคําชะโนดนันจึงเป็นแห่งรวมเซียนหวยและนักเสียงโชคจาก
หลากหลายทีไปรวมตัวกัน
3.ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง กรุงเทพ เป็นอีกหนึงสถานทีทีมีชือเสียงโด่งดังด้าน
การให้หวย โดยมีชาวบ้านถูกหวยหลายราย โดยเป็นต้นตะเคียนทองทีมีอายุมากกว่า
ร้อยปี จึงเป็นทีชืนชอบของเซียนหวยเป็นอย่างมาก
4.ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ แยกรามอินทรา กรุงเทพ โดยมีชือเสียงเมือถึงวันใกล้
หวยออกจะมีนักเสียงโชคนิยมไปกราบไว้บูชาเพือขอโชคลาภกับเจ้าพ่อเป็นจํานวนมาก
โดยทีศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนียังได้จัดทําเครืองรางของขลังไว้สําหรับผู้ทีมากราบไหว้บูชา
อีกด้วย
5.ศาลแม่นาคพระโขนง ตังอยู่ทีวัดมหาบุศย์ นอกจากเซียนหวยจะนิยมมาขอเลข
เด็ดเลขดังแล้วยังขอเรืองหน้าทีการงานและโชคลาภ อีกทังยังเด่นดังในเรืองของการ
เกณฑ์ทหาร ทําให้มีผู้คนมากมายเดินทางมาสักการะกราบไหว้บูชา
เป็นอย่างไรบ้างกับสถานทีทีแนะนําสําหรับเซียนหวยและนักเสียงโชคโดยเฉพาะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *