วิธีขอหวยด้วยการเสียงเซียมซี

การเสียงเซียมซี เป็นวิธีทีนักเสียงโชคนิยมมากทีสุด หากเดินทางไปขอหวยตามวัดหรือ
สถานทีต่างๆ โดยอาจจะต องการเสียงเซียมซีเพือดูคําทํานาย โดยสิ
งทีเซียนหวยต องการนอกเหนือจาก
คําทํานายนันก็คือ ตัวเลขเซียมซีทีเราได ทําการเขย่านันเอง
 
ในสถานทีส่วนใหญ่ตามวัดชือดังหรือวัดทีมีความศักดิสิทธินันผู้ทีจะทําการเสียงเซียมซีนัน อง
ทําการจุดธูปเทียนเพือถวายและบูชาพระพุทธรูปก่อนเป็นอันดับแรก เพือเป็นการแสดงความเคารพและ
สักการะต่อองค์พระประธาน ซึงอาจจะมีบทสวดสําหรับบูชาพระประธานในแต่ละทีด วยเช่นกัน
หลังจากทีทําการสวดบูชาพระประธานเรียบร้อยแล วขันตอนต่อมาคือการยกกระบอกเซียมซีขึน
มาไว เหนือหัว จากนันก็ให เขย่าเพือให ไม เซียมซีหล่นลงมา ในขันตอนการยกระบอกเซียมซีนัน ผู้เขย่า
ควรตังจิตอธิษฐานให แน่วแน่ และขอพรว่าต องการสิงใดเมือได เลขเด็ดจากไม เสียงเซียมซีทีหล่นลงมา
แล หากเราต องการจะดูคําทํานาย ก็สามารถทําได เมือได เลขตรงไม แล วเซียนหวยก็สามารถนําเลขนัน
ไปซือหวยต่อได หลังจากนันก็ขึนอยู่กับโชควาสนาของแต่ละท่านว่าจะถูกเลขรางวัลใหญ่ตัวใดบ าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *