วิธีขอหวย ขอโชคลาภจากพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศนันอยู่คู่กับเซียนหวยมานาน เนืองจากความศักดิสิทธิของพระพิฆเนศ นัน
มีชือเสียงมากมากในเรืองโชคลาภ และความสําเร็จ โดยเริมจากหากเรามีรูปปันเสมือนของพระพิฆเนศ
วางไว้ในห้อง และกราบไหว้บูชาก่อนนอน พร้อมทังทําการสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ หลังจากนันให้ทํา
การขอพรและขอโชคลาภจะท่าน
 
โดยหากเรามีความเชือและความศรัทธาแล้วก็จะมีความมุ่งมัน เคยมีเซียนหวยคนหนึง เขาเป็น
คนทีศรัทธาและนับถือองค์พระพิฆเนศเป็นอย่างมาก โดยเขาเล่าว่า เขาฝันเห็นพระองค์และได้เลขเด็ด
เมือได้เลขแล้วเขาได้นําไปซือหวย และถูกรางวัลใหญ่มากถึง 24 ล้านบาทด้วยกัน
ซึงเซียนหวยส่วนมากก็มีความเชือและนับถือพระพิฆเนศ และสิงทีเซียนหวยทําเป็นประจําในการ
ขอเลขเด็ดจากพระพิฆเนศนัน คือการไปยังสถานทีบูชา และอาจจะเสียงเซียมซี เมือได้เบอร์มา นันคือ
เลขเด็ดทีคอหวยนิยมนํามาซือเลขเด็ดนันเอง
คาถาบูชาพระพิฆเนศ ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ เทวา
มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร
เสวา เอก ทันตะ ทะยา วันดะ จาระ ภูชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *