เลขเด็ดงวดนี เจ้าสัวเศรษฐีสีหมืน เลขเด็ดอ่างนํามนต์หางประทัด

ทีบริเวณวัดใหม่สีหมืน ตําบลสีหมืน อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บรรยากาศก่อนวันหวย
ออก ได้มีประชาชนและนักท่องเทียวได้เดินทางมากราบไหว้สิงศักดิสิทธิทีวัดใหม่สีหมืน อาทิ รูปหล่อ
หลวงปู ่สุทธิ อดีตเจ้าอาวาส หลวงพ่อโชคดี เทพทันใจ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ และ
เจ้าปู ่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา โดยประชาชนทีมาต่างมากราบไหว้บูชาเพือความเป็นสิริมงคล
แก่ตัวเอง และครอบครัว
โดยภายในบริเวณวัดสิงทีได้รับความสนใจจากนักเสียงโชคเป็นอย่างมากคือ นักเสียงโชคต่าง
พากันไปขอพรจากองค์เทพเจ้าสัวเศรษฐีสีหมืน เทพเจ้าสายเฮง พ่อค้าเศรษฐีเจ้า
ทรัพย์ซึงเป็นทีเคารพและศรัทธาแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก
โดยชาวบ้านต่างพูดถึงความศักดิสิทธิของเจ้าสัวเศรษฐีสีหมืน ว่าหากขอพรเรืองโชคลาภ ได้มีค
นถูกหวยรางวัลใหญ่ได้รับเงินรางวัลหลักสิบล้านบาท ซึงทําให้ชาวบ้านนันต่างศรัทธาเทพเจ้าสัวเศรษฐีสี
หมืนกันมาก เพราะต่างหวังทีจะถูกหวยได้โชคดีบ้าง และทีชาวบ้านไม่พลาดคือการส่องเลขภายในอ่าง
นํามนต์ โดยเป็นตัวเลขทีเจ้าพิธีทําพิธีจรดตัวเลขแบบโบราณ ซึงมีตัวเลขปรากฏ คือเลข
1,3,5,8 โดยเป็นเลขจับกลุ่มเรียงตัวกันคือ 95-59, 65-56,38-83,71-17 ทังนีขึนอยู่กับโชคลาภ
ของแต่ละคน นอกจากนียังมีเลขหางประทัดพิธีจุดเทียนเสริมมงคลโชคลาภ คือเลข 29-719 และ
68-926

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *