แนวทางการซือหวย เลขดัง ต้องซือตัวไหนและหาจากทีไหนได้บ้าง

คนไทยนิยมเล่นหวยมาก โดยในแต่ละงวดนัน นักเสียงโชคจะพยายามเสาะแสวงหาเลขเด็ดเลข
ดังจากสถานทีต่างๆ เพือมาซือหวย ดังนันวันนีเราจะมาแนะนําวิธีทีจะหาเลขเด็ดเลขดัง มาจากทีไหนกัน
บ้าง
1.อุบัติเหตุใหญ่ๆ เช่น เครืองบินตก หรือ อุบัติเหตุรถชน ใหญ่ทําให้มีผู้บาดเจ็บ
และล้มตายเป็นจํานวนมาก
2.เลขทะเบียนรถคนดัง เช่น เลขทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีทีใช้นังเข้า
ทําเนียบ หรือแม้กระทังนังไปทําภารกิจออกงานต่างๆ
3.พระสงฆ์ พระสงฆ์ทีให้หวยให้เลขดังๆ และให้เลขแม่นทําให้ผู้ทีมากราบไหว้ถูก
หวยกันบ่อย คือหลวงพ่อนิเวศน์ โดยท่านจะให้หวยโดยการหยดเทียนลงนํามนต์ในขัน
4.เจ้าแม่ใบ้หวยชือดังต่างๆ อาทิ แม่นุ๊ก หรือ แม่นําหนึง หรือเจ้าแม่ใบ้หวยชือดัง
คนอืนๆก็สามารถหาเลขมาซือหวยได้
5.เลขวันสําคัญต่างๆ เช่น วันเกิดนายก วันเกิดบิกป อม ซึงอาจจะมีวันเกิดตรงกับ
วันหวยออกพอดี หรือให้สังเกตุว่าในวันใกล้หวยออก ตรงกับวันเกิดของคนดังใครบ้าง
ก็อาจจะนําเลขวันเกิดหรือปีเกิดไปซือหวยได้
6.เลขวันสําคัญ เช่นวันปิยมหาราช วันปีใหม่ เลขปี พ.ศ.เก่าและใหม่
7.เลขมงคลต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *