แทงหวยอย่างไรให้รวย ด้วยการใส่เสือสีมงคล

การเล่นหวยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยในสมัยอดีตนันการแทงหวยจะเริมจาก
ทายรูปภาพและเริมเปลืยนมาเป็นทายตัวเลขในแบบปัจจุบัน
ซึงทีทําให้ผู้แทงหวยต้องหาวิธีทีจะเสริมดวงเพือส่งเสริมให้ตัวเองนันแทงเลขได้ถูกต้อง จึงเป็น
ทีมาของการใส่เสือสีมงคลตามวัน โดยหาเราแทงหวยวันพุธ ก็ให้ใส่สีมงคลของวันพุธ หากผู้แทงแทง
หวยวันศุกร์ก็ให้ใส่เสือสีมงคลของวันศุกร์ ซึงถือเป็นความเชืออย่างหนึงทีทําให้ผู้แทงหวยมีความมันใจ
และเชือมันว่าจะถูกรางวัล
ตารางสีเสือมงคลประจําวัน
สีเสือมงคลประจําวันจันทร์เสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภ คือสีทอง สีส้ม สีเหลือง สีม่วง
สีเสือมงคลประจําวันอังคารเสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภ คือ สีส้ม สีดํา
สีเสือมงคลประจําวันพุธเสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภคือ สีฟ้า สีนําเงิน สีเทา
สีเสือมงคลประจําวันพฤหัสเสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภ คือ สีครีม สีขาว สีเทา สีแดง
สีเสือมงคลประจําวันศุกร์เสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภ คือ สีชมพู สีเขียว สีแดง
สีเสือมงคลประจําวันเสาร์เสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภ คือ สีฟ้า สีแดง
สีเสือมงคลประจําวันอาทิตย์เสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภ คือ สีเขียว สีนําตาล สีดํา สีม่วง
ดังนันหากผู้แทงหวยต้องการเสริมดวงเพิมความมันใจในการเล่นเพือให้มีกําลังใจในการแทง
หวยนันเอง ดังนันผู้เล่นสามารถเลือกใส่เสือตามสีมงคลประจําวัน หากต้องการแทงหวยในแต่ละครัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *