เทคนิคการหาเลขแทงหวย

เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่า คนทีเขาชอบเล่นหวยนันเขาเอาเลขหวยมาจากไหนทุกๆงวดมาแทง
หวยกัน ซึงเทคนิคของการหาเลขหวยมาแทงนันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โดยวันนีเราจะมาแนะนําวิธี
หาเลขมาเล่นกัน
วิธีแรกคือการเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์ทีเป็นหมวดตัวเลขนําโชค เพราะเรา
สามารถนําเบอร์โทรศัพท์เหล่านันมาแทงหวยเพือลุ้นเสียงโชคกันได้ โดยตัวเลขทีนิยม
นํามาเล่นหวยนันอาจจะเป็นสามตัวหน้า หรือเลขท้ายเบอร์มือถือก็เป็นได้อยู่ทีเราเลือก
แทงได้ตามสะดวก
วิธีทีสองคือ ให้สังเกตุป ายทะเบียนรถของคนดัง เช่น รถนายก เพราะเวลานายก
ออกไปทําภารกิจหรือออกงานแต่ละครังนัน รถทีใช้แต่ละครังแทบจะนังรถไม่ซํากันเลย
เมือออกงานให้สังเกตุป ายทะเบียนรถนายก ก็สามารถนํามาเป็นเลขทีใช้แทงหวยได้
ง่ายๆ
วิธีทีสามในการหาเลขมาแทงหวยคือ เลขวันเกิดของตัวเอง โดยหากเราไม่รู้จะ
เล่นหวยเลขอะไรสามารถใช้เลขวันเกิด หรือเลขตกฟาก เลขปี พ.ศ เกิด ก็สามารถนํา
มาแทงหวยได้
วิธีทีสี คือการไปยังสถานทีต่างๆเพือกราบไหว้บูชาขอพร ขอหวยตามสถานทีชือ
ดังต่างๆ เช่น พญาเต่างอย วัดคําชะโนด วัดสว่างอารมณ์ ซึงสถานทีเหล่านีขึนชือเรือง
ความศักดิสิทธิแม่นยําให้การให้โชคลาภ
ดังนันหากรู้เทคนิคของการหาตัวเลขมาแทงหวยแล้วละก็ เราก็จะสามารถเล่นหวยได้อย่างสบาย
และมีความหวังว่าจะถูกรางวัล แต่การเล่นหวยนันก็มีความเสียงและขึนอยู่กับโชคและวาสนาของผู้เล่น
ด้วยเหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *