เซียนหวยต้องรู้ วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

หากพูดถึงสิงศักดิสิทธิทีเซียนหวยให้ความเคารพและบูชาก็คงหนีไม่พ้น ท้าวเวสสุวรรณ หลาย
ท่านอาจจะไม่รู้จักว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นใคร ทําไมถึงมีชือเสียงเรืองเป็นเทพเจ้าแห่งความมังคังรํารวย
ขอโชคลาภได้สําเร็จลุล่วงได้ง่าย
ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งความมังคัง ตามตํานานเล่าว่า ท้าวเวสสุวรรณ คําว่า เวส มีความ
หมายคําว่า พ่อค้า ส่วนคําว่า สุวรรณ มีความหมายว่า ทองคํา เมือรวมกันจึงมีความหมายเป็นพ่อค้าอันมี
ทรัพย์สมบัติเป็นทองคํา
ตํานานของท้าวเวสสุวรรณ บางตํานานกล่าวว่า ในอดีตนันเคยเป็นพราหหมณ์ ได้ทํากิจการเปิด
โรงงานหีบอ้อย จนรํารวย และได้นําเงินไปบริจาคให้กับคนยากไร้ ทําให้พระพรหมและพระอิศวรเห็น จึง
ให้พรแก่ท้าวเวสสุวรรณ ให้ท่านเป็นอมตะ และให้ครอบครองทรพัย์สมบัติทัวหล้า จึงเป็นตํานานทีทําให้
ท้าวเวสสุวรรณนันเป็นเทพแห่งความมังคังและรํารวย
อีกหนึงตํานานคือ ท้าวเวสสุวรรณ นัน เป็นพีชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่มีความปรารถนาที
จะบําเพ็ญกุศล จึงไปนับถือท้าวมหาพรหม ทําให้ผิดใจกับผู้เป็นพ่อและน้องชาย เนืองจากทังคู่เป็นตระ
กุลของยักษ์นันเอง
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ
ข้อห้ามสําหรับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ
1.ห้ามผิดศีล 5
2.ห้ามเป็นผู้ทําลายศาสนา
3.ห้ามประกอบอาชีทุจริต โกง
4.ต้องเป็นผู้ให้ทาน
5 สถานทีสักการะบชาท้าวเวสสุวรรณ
1.วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม
2.วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพ
3.วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
4.วัดโพธิใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.วัดดลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *