เซียนหวยต้องไม่พลาด 5 สิงศักดิสิทธิทีนักเสียงโชคนิยมไปขอเลขเด็ด

การถูกรางวัลใหญ่ในการซือหวยนันเป็นความฝันของนักเสียงโชคทีชืนชอบการ เล่นหวยโดย
ปกติคอหวย จะนิยมไปเสาะหาเลขหรือขอเลขจากสิงศักดิสิทธ์ต่างๆ เมือได้เลขมาก็จะนํามาเสียงโชคกัน
โดยวันนีเราจะมาแนะนํา 5 สิงศักดิสิทธิทีนักเสียงโชคนิยมไปขอเลข
1.ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไอ้ไข่มีตํานานทีเล่าสืบกัน
มาว่าเป็นวิญญาณเด็กทีติดตามหลวงปู่ทวดไปทุกๆที เมือท่านได้เดินทางมาถึงวัดเจดีย์จึงให้ไอ้ไข่เฝ้า
ทรัพย์สินทีวัดแห่งนี
2.ศาลแม่ผึง วัดทับกระดาน อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรีโดย
วิญญาณของพุ่มพวง นักร้องชือดังทีเสียชีวิตได้เข้าฝันแม่ให้นําร่างมาไว้ทีวัดทับกระดาน และเผาทีนี
ภายหลังทางวัดจึงได้ปันหุ่นขีผึงไว้ ภายหลังประชาชนได้แห่มาขอโชคลาภกันเป็นจํานวนมาก
3.พญาเต่างอย สวนสาธารณะอําเภอเต่างอย ริมนําพุง อําเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนครชือของพญาเต่างอยได้โด่งดังเป็นอย่างมากในหมู่เซียนหวย โดยได้มีนักเสียงโชค
ถูกรางวัลที 1 ได้เงินรางวัลหลายสิบล้านบาททําให้ประชาชนแห่มากราบไหว้ขอพร ขอโชคลาภกับพญา
เต่างอยเป็นจํานวนมาก
4.พญานาคคําชะโนด วัดศิริสุทโธ อําเภอบ้านตุง จังหวัดอุดรธานีบริเวณป่า
คําชะโนด ประชาชนต่างเชือกันว่าเป็นบ่อนําศักดิสิทธิทีเป็นทางขึนลงระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาล
โดยมีพญานาคบําเพ็ญเพียรคอยช่วยเหลือประชาชนทีมากราบไหว้บูชา และขอโชคลาภกัน
5.ศาลย่านาค วัดมหาบุศย์ เขตสวนหลวง กรุงเทพโดยศาลย่านาคขึนชือเรืองการ
ขอเรืองความรักและขอให้รอดพ้นการเกณฑ์ทหาร แต่ในปัจจุบันนีได้รับความนิยมในหมู่นักเสียงโชค
เนืองจากความศักดิสิทธิและมีความโชคดีถูกหวยรวยเยอะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *