ชาวบ้านแห่มาขอโชค “หลวงพ่อสมหวัง” หวังเลขเด็ด

ทีบริเวณวัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ได้มีประชาชนและนักเสียงโชคจํานวนมากได้เดินทางกราบไหว้ขอพร หลวงพ่อสมหวัง พระ
พุทธรูปศักดิสิทธิ ปางมารวิชัยทีมีขนาดความสูงถึง 30 เมตร ทีประชาชนให้ความเคารพนับถือกันเป็น
อย่างมาก โดยชาวบ้านนันเชือว่า หลวงพ่อสมหวัง นันศักดิสิทธิเป็นอย่างมาก เนืองจากประชาชน
ทีมาขอพรนัน ส่วนมากก็สมหวังตามทีขอ
ประชาชนทีมากราบไหว้ขอพร หลวงพ่อสมหวัง รายหนึงกล่าวว่า วันนีได้มาพร้อมกับ
ครอบครัวเพือมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อสมหวัง โดยเขานันได้ขอพรในเรืองของการค้าขาย และมา
ขอโชคลาภกับ หลวงพ่อสมหวัง เมือกลับไปบ้านตนเองนันไปซือเลขล็อตเตอรีทีบริเวณวัดไว้ 1 ชุด
เมือถึงวันทีหวยออกตนเองนันได้ถูกรางวัลใหญ่ วันนีจึงพาครอบครัวนําเครืองเซ่นไหว้มาถวายหลวงพ่อ
สมหวัง
โดยรอบนีประชาชนทีมาสักการะต่างมาขอพรกับหลวงพ่อสมหวังในเรืองต่างๆกันมากมาย และ
ต่างได้บอกเล่าถึงความศักดิสิทธิของหลวงพ่อสมหวัง โดยประชาชนบางส่วนให้บนบานไว้ ว่าหาก
ถูกรางวัลโชคลาภใหญ่จะนําข้าวสาร อาหาร มาทําบุญแจกจ่ายกับผู้ทีมาทําบุญทีวัด โดยภายในบริเวณ
วัดเต็มไปด้วยประชาชนทีมาขอพรกันอย่างมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *