ชาวบ้านแห่มาแก้บน “หลวงพ่อดํา” อย่างไม่ขาดสายหลังให้โชค ใหญ่

ชาวบ้านแห่มาแก้บน “หลวงพ่อดำ”
จังหวัดนครสวรรค์
มีชาวบ้านเป็นจํานวนมากได้เดินทางมาทีวัดสระทะเล หมู่ที 8 ตําบล
โคกเดือ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมาสักการะ หลวงพ่อดํา โดยในช่วงวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ประชาชนเป็นจํานวนมากได้เดินทางมาเพือแก้บน โดยได้นําดอกไม้พวงมาลัย รวมถึงไข่ต้มนับ
ร้อยฟองมาถวายหลวงพ่อ เพือเป็นการแก้บน
โดยประชาชนเป็นจํานวนมากทีมาแก้บนส่วนใหญ่นัน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้มาขอใน
เรืองการงาน โชคลาภ ต่างๆ และก็สมหวัง จึงได้นําของทีบนไว้มาแก้บนกับหลวงพ่อดํา โดยชาวบ้าน
ทีมาต่างจุดธูปเสียงทาย เพือให้ถูกหวย
 

เมื่อไปสัมภาษณ์ชาวบ้านท่านอื่นๆ ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับปรากฎการณ์นี้ !

มีชาวบ้านรายหนึงนัน ได้เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้มาจุดธูปสักการะ หลวงพ่อดํา นัน เขา
เองได้เสียงทายและได้เลข 475 ดังนันเขาจึงได้หาซือเลขตัวดังกล่าว ซึงภายหลังปรากฏว่าหวยได้ออก
เลขดังกล่าว ทําให้เขาถูกหวย 3 ตัวตรงได้เงินเป็นจํานวนมาก จึงได้นําพวงมาลัย ดอกไม้ธูปเทียนมา
ถวายให้กับหลวงพ่อดํา จํานวน 50 พวงเพือเป็นการแก้บน
โดยภายในบริเวณวัดนันได้มีประชาชนได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร กับหลวงพ่อดํา อย่างต่อ
เนือง โดยชาวบ้านนันเชือและศรัทธาหลวงพ่อดําในความศักดิสิทธ์นันเอง

เปิดพิกัดสักการะ “หลวงพ่อดำ” 

หากสมาชิก Lottosodสายบุญ อยากทำบุญเพื่อขอให้เสริมดวง สิริมงคล ให้สำเร็จกับทุกๆ สิ่งที่ปราถนา สามารถไปตามแผนที่ๆที่นี่ได้เลยจ้าาา ! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *