ชาวบ้านแห่ดู “ผึงทํารังในครก” เจ้าของเผยฝันว่ามีคนขอมาอยู่ด้วยเชือให้โซ คลาภเลขเด็ด

ทีบริเวณตลาดปาสาเลา ริมอ่างประปาบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้พบชาว
บ้านเป็นจํานวนมากกําลังมุงดูผึงทีเข้ามาอาศัยสร้างรังอยู่ภายในบริเวณครกไม้ สร้างความแปลก
ประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนืองจากไม่เคยพบเห็นปรากฏการณ์ทีมีผึงมาทํารังในครกแบบ
นีมาก่อน
จากการสอบถามนางบุปผา ปาสาเลา ผู้ทีเป็นเจ้าของครกไม้ทีผึงมาทํารัง ได้กล่าวว่า เมือหลาย
วันก่อนนัน ตนเองได้ฝันว่าได้เดินเข้าไปในป่า แล้วเจอรังผึงขนาดใหญ่ ได้ขอมาอาศัยอยู่ด้วย ภายหลัง
นางบุปผาได้สะดุ้งตืน ซึงภายหลังก็พบว่ามีผึงอยู่บริเวณบ้าน จึงได้เดินตามหา แต่ก็หาไม่พบ
หลังจากตามหามาหลายวันจึงได้พบว่าผึงนันได้มาทํารังในครกไม้ทีตนตังไว้อยู่ตรงชันวาง ซึง
ครกไม้นีพิเศษตรงทีตนเองนันจะทําออกมาใช้เฉพาะเวลาทีตนเองออกไปทําบุญโรงทานตามวัดต่างๆ
เท่านัน โดยตนเชือว่า ภายหลังจากทีฝันแล้วอีกทังผึงยังมาทํารังในครกไม้ทีตนเองเอาไว้ทําบุญเท่านัน
ทําให้เชือได้ว่า ผึงทีมาทํารังในครกไม้นันมาให้โชคลาภแก่ตนเองแน่นอน
ซึงภายหลังจากทีมีข่าวว่ามีผึงมาทํารังในครกไม้ของตนแพร่ออกไป ได้มีชาวบ้านเป็นจํานวน
มากแห่มาดูรังผึงกัน พร้อมทังได้จุดธูปเทียนเพือกราบไหว้ขอโชคลาภให้ถูกหวย โดยเจ้าของนันเชือว่า
เป็นผึงพญาครก ซึงชาวบ้านทีมามุงดูต่างตีเลขเด็ดทีจะนําไปซือหวยได้เป็นเลข 7 และลักษณะของครก
คือ 0 ทําให้บรรยากาศคึกคักกันเป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านหวังโชคลาภจากผึงทีมาทํารังในครกกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *