ชาวบ้านส่องเลขเด็ดขันนํามนต์“ไอ้ไข่” วัดศรีทรงธรรม

ทีบริเวณวัดศรีทรงธรรม บ้านหนองกล้า หมู่ที 6 ตําบลดอนหายโศก อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี ได้มีประชาชนเป็นจํานวนมากเดินทางมากราบไหว้ขอพรโชคลาภจาก “ไอ้ไข่รุ่น
บันดาลทรัพย์” กันเป็นอย่างมาก
โดยประชาชนทีมากราบไหว้บูชา “ไอ้ไข่” นันต่างพูดถึงความศักดิสิทธิที“ไอ้ไข่” นันให้โชค
ลาภก้อนโตกับประชาชนทีเดินทางมากราบไหว้ ขอพรกันเป็นประจํา ชาวบ้านคนหนึงเล่าว่า ตนเองพร้อม
ครอบครัวนัน เมือก่อนค้าขายไม่ดี มีหนีมีสินเยอะมาก เมือหมดหนทางทีพึง จึงได้เดินทางมากราบไหว้
สักการะ “ไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์” ทีวัดศรีทรงธรรม โดยตนได้จุดธูปบูชา “ไอ้ไข่” แล้วอธิษฐาน
ขอพรเพือขอให้ค้าขายดี และมีโชคลาภ และตนเองไปทําการส่องเลขทีขันนํามนต์ จึงได้เห็นตัวเลขสาม
ตัวคือ 195 และ 30 ตนเองจึงได้นําตัวเลขนีไปซือหวย เมือถึงวันหวยออก ตนได้ถูกเลขรางวัลใหญ่ทําให้
ตนมีเงินใช้หนี และมีเงินเหลือเก็บ ดังนันในวันนีตอนเองและครอบครัวจึงได้นําเครืองเซ่นไหว้ มากราบ
ไหว้บูชาไอ้ไข่ อีกครัง เพือทําการแก้บน ทีตนเองนันได้บนบานไว้ โดยชาวบ้านรายนีได้กล่าวว่า ขัน
นํามนต์ของ “ไอ้ไข่” นันแล้วแต่สายตาของแต่ละคนจะเห็นเป็นตัวเลขใดซึงแต่ละคนก็จะมองเห็นต่าง
กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *