ชาวบ้านพบต้นตะเคียนจมนํา เซียนหวยเตรียมส่องเลขเด็ด

ชาวแห่กราบไหว้ต้นตะเคียนโบราณ โดยพบว่าจมในคลองวัดสามัคคีพัฒนาราม ตําบลนาดี
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยชาวบ้านทีอาศัยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว ได้พบว่ามีการค้นพบเรือ
ตะเคียนโบราณ อายุนับร้อยปี บริเวณคลองยางห่างจากวัดประมาณ 500 เมตร
ภายในบริเวณดังกล่าว พบชาวบ้านจํานวนมาก ได้พากันจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้ ซากเรือ
โบราณทีทําจากต้นตะเคียน โดยสอบถามกับชาวบ้านทีพบเห็นคนแรกได้เล่าว่า ชาวบ้านได้ไปเอา
ทรายในคลองเพือทีจะมาผสมปูน ภายหลังได้สังเกตุเห็นหัวเรือจมอยู่ภายในคลอง จึงได้พากันมาแจ้งให้
กับพระครูสุพัฒนาราม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีพฒนารามให้ทราบ เมือทราบเรือง เจ้าอาวาสได้นําชาวบ้าน
และลูกศิษย์จํานวน 10 คน ไปทีจุดพบเรือตะเคียนโบราณ ซึงอยู่ในคลองยางนําลึกประมาณ 1.50 เมตร
จมในนํา โดยเจ้าอาวาสได้จุดธูปเทียนทําการขอขมา และได้นําเรือมาไว้ทีวัด
ในระหว่างทีชาวบ้านช่วยกันนํา เรือตะเคียนโบราณ มาเก็บไว้บริเวณวัดนันได้มีฝนตกลงมา
อย่างหนัก ซึงชาวบ้านได้นําเรือโบราณมาตังไว้บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ ภายหลังได้ตรวจวัดความ
ยาวของเรือตะเคียนโบราณว่า มีความยาว 5 เมตร กว้าง 30 เซ็นติเมตร โดยชาวบ้านทีเป็นคอหวยต่างตี
เป็นเลขเด็ดว่า 505 94 150 โดยบางคนนันได้มาจากการทีทาแป้งบริเวณเรือตะเคียน และเห็นเลขแตก
ต่างกัน จึงได้นําเลขทีเห็นไปซือลอตเตอรีกันจนเกลียงแผง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *