ชาวบ้านทําพิธีฝังงูจงอางยักษ์ เชือเป็นงูเจ้าทีถูกรถทับตายคาหลักกิโลฯ

ทีจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านได้พบกับงูจงอางขนาดใหญ่ ซึงมีขนาดยาวถึง 5 เมตร ซึงจาก
ทีชาวบ้านตรวจดูลักษณะลําตัวของงูนันพบว่า งูน่าจะถูกรถทบตายบริเวณหน้าเสาหลัก กม212 พอดี ซึง
บริเวณนัน มีศาลาพ่อตาทวดํา
ภายหลัง นางธงชัย ใจสบาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้พบกับซากงูจงอางขนาดใหญ่ ยาวถึง 5 เมตร ซึงคาดว่าน่า
จะถูกรถทับตาย จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ ทีบริเวณหน้าหลักกิโล กม.212 บริเวณริมถนนสาย 401
สุราษฎร์ธานี ตนเองพร้อมกับลูกบ้านจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ ก็พบกับงูจงอางขนาดใหญ่ ยาว 5 เมตร
นอนขดเสียชีวิตพบร่องรอยถูกเหยียบเข้าบริเวณลําตัวและหัว ซึงบริเวณหลัก กิโลฯนัน อีกด้านของหลัก
เขียนว่า ขนอม 18 กม. และนครศรีธรรมราช 86 กม.
หลังจากนันชาวบ้านได้ช่วยกันนําซากงูจงอางทีเสียชีวิตไปวางบนหลักเสา กม.212 ก่อนทีจะนํา
ไปขุดหลุมฝังบริเวณใกล้เคียง พร้อมทังจุดธูปขอขมา โดยชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นงู
เจ้าที ทีมีความศักดิสิทธิ และมาให้โชคลาภแก่ชาวบ้าน ซึงชาวบ้านต่างพากันนําเลขทีหลัก กิโลฯ ไปตี
เป็นเลขต่างๆเพือหวังเสียงโชคถูกหวยกันตามความเชือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *