ชาวบ้านถูกหวยเกือบท ั งหมู่บ้านภายหล ั งย้าย“เจ้าแม่ตะเคียนทอง” เข้าว ั ด

ทีบริเวณหมู่บ านสวาท-กาเกาะ หมู่ที 14 ตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได มีผู้ นําหมู่
านรวมถึงชาวบ านเป็นจํานวนมาก ได พากันมาทําพิธีขนย าย ต้นตะเคียน ทีชาวบ านขุดเจอบริเวณ
หนองนําสาธารณะภายในหมู่บ าน ซึงหลังจากชาวบ านทีขุดเจอได ถูกหวยกันเป็นเงินจํานวนมาก
ดังนันชาวบ านจึงได มาทําพิธีเคลือนย าย ต้นตะเคียนทอง เข าไปประจําอยู่ทีวัดปลังสามัคคี
โดยตลอดการทําการเคลือนย าย ชาวบ านได นําดอกไม ธูปเทียนเครืองเซ่นไหว มาจุดไหว เพือทําพิธีกัน
โดยทางเจ าหน้าที อบต ทับทัน ได นํารถบรรทุกสิบล อเข ามาช่วยดําเนินการเพือช่วยเหลือชาวบ าน โดย
นําไปไว ทีวัดปลังสามัคคี เพือให ชาวบ านได สะดวกสบายในการเดินทางมาสักการะ เจ้าแม่
ตะเคียนทองได
โดยชาวบ านกล่าวว่า ต้นตะเคียนดังกว่ามีความยาวมากกว่า 7 เมตร 40 เซ็น โดยชาวบ านที
พบต นตะเคียนนันได ทําการขุดหนองนํา โดยใช รถแมคโค โดยเจ าของรถและเจ าของบริษัททีจุดนันได
พากันนําดอกไม ธูปเทียนมาเซ่นไหว และได ถูกหวยรวยกันนับล านบาท พอมีข่าวว่า นตะเคียนทองให
โชคกับชาวบ านถูกหวยกันทําให ชาวบ านหลังไหลเข ามาสักการะต นตะเคียนทอง กันเป็นจํานวนมาก
ภายหลังจากทีชาวบ านได เคลือนย ายต นตะเคียนทอง นําไปไว ทีวัด ชาวบ านได จุดธูปสักการะต
ตะเคียนทอง ต่าง ถูกหวย ยกหมู่บ านในงวดทีผ่านมา ทําให ประชาชนทีทราบข่าวว่ามีชาวบ านถูกหวย
ยกหมู่บ านต่างทยอยเดินทางนําเครืองเซ่นไหว มาบูชาเพือหวังเลขเด็ดจาก เจ้าแม่ตะเคียนทอง
นันเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *