ชาวบ้านได้โชคจาก “แม่แก้วเรือนทอง” ต้นตะเคียนยักษ์ในห้องแอร์

ทีบริเวณสวนป่าบ้านเสาร์ 5 เลขที 129 หมู่ 4 ตําสาวร้องไห้ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง ได้มีชาวบ้านจํานวนหนึงได้นิมนต์พระมาทําบุญถวายสังฆทาน อีกทังยังได้นําเครืองเซ่นไหว้มา
ถวายให้กับ “แม่แก้วเรือนทอง” ต้นตะเคียนยักษ์ โดยชาวบ้านทีนําของมาเซ่นไหว้นันได้บอกว่า ได้
มาสักการะ “แม่แก้วเรือนทอง” และได้เสียงทายจุดเทียนลงทีอ่างนํามนต์ โดยได้เห็นเป็นตัวเลข
017 จึงได้นําตัวเลขทีเห็นไปเสียงโชค ทําให้ถูกรางวัลใหญ่ ภายหลังจึงได้นิมนต์พระมาถวายสังฆทาน
และนําเครืองเซ่นไหว้มาถวาย “แม่แก้วเรือนทอง” เพือเป็นการแก้บน ทีทําให้ถูกรางวัลใหญ่นันเอง
โดย “แม่แก้วเรือนทอง” นันเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่มีลักษณะสีดํามันวาว ตลอดต้นจรด
ปลาย โดยชาวบ้านได้นําแผ่นทองคํามาปิดรอบท่อนต้นตะเคียน ทําให้ลําต้นมีลักษณะเป็นสีทองอร่าม
สวยงาม ขนาดความยาว 12 เมตร โดย “แม่แก้วเรือนทอง” นัน เป็นทีเคารพสักการะของนักเสียง
โชคเป็นอย่างมากเนืองจากภายหลังจากได้มากราบไหว้แล้วได้เลขเด็ด ก็นําไปเสียงโชคและถูกหวยได้
เงินเป็นจํานวนมาก ทําให้ชาวบ้านได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือน “แม่แก้วเรือนทอง” มีลักษณะเหมือน
คนตังไว้บริเวณหน้าขันนํามนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *