คอหวยส่องเลขเด็ด “อ่างนํามนต์เจ้าสัวเฮง” ฤาษีเณร ชือดังเจอ เลขเด็ด 6 ตัวตรงๆ

ทีบริเวณ อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ หมู่ 4 ตําบลโพแตง อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้มีประชาชนเป็นจํานวนมากได้เดินทางมาสักการะบูชา นําของเซ่นไหว้ ดอกไม้ธูป
เทียนมาเซ่นไหว้ขอพร และนําสิงของต่างๆมาแก้บนกับ พ่อปูฤาษีพรหมเมศ และ กุมารทอง
เจ้าสัวเฮง โดยภายในบริเวณอาศรมนัน เต็มไปด้วยประชาชนทีศรัทธาเป็นจํานวนมาก
โดยชาวบ้านรายหนึงได้บอกว่า ตนเองนันได้มาขอพรไว้กับ กุมารทองเจ้าสัวเฮง ไว้ ใน
เรืองการงานเมือสําเร็จตามทีหวังไว้เขาจึงได้นําเครืองเซ่นไหว้ เช่น นําแดงจํานวน 1000 ขวดมาถวายให้
กับ กุมารทองเจ้าสัวเฮง
ชาวบ้านอีกรายทีมาร่วมสักการะได้บอกว่า สาเหตุทีภายในบริเวณ อาศรมฤาษีเณร นีได้รับ
ความเคารพและศรัทธาจากชาวบ้านมากมายเนืองจากสาเหตุว่า ได้มีชาวบ้านหลายราย ได้มาขอพร ขอ
โชคลาภ และให้สําเร็จในหน้าทีการงาน เมือพรทีขอไว้สําเร็จลุล่วงได้ ก็นําสิงของต่างๆมาถวายเพือ
แก้บนกันเป็นจํานวนมาก โดยมีชาวบ้านทีมาแก้บนรายหนึง บอกว่า ได้ถูกหวยชุดใหญ่ได้เงินเป็นจํานวน
มาก หลังจากมากราบไหว้สักการะขอพรให้ถูกรางวัลใหญ่ และเห็นเป็นเลขบนอ่างนํามนต์ จึงได้นําเลข
ดังกล่าวไปซือหวย และถูกรางวัลใหญ่ จึงนําของมาแก้บนดังกล่าว
ในวันนีบริเวณ อ่างนํามนต์ของเจ้าสัวเฮง นััน ประชาชนเป็นจํานวนมากต่างเห็นเป็นเลข
ต่างๆอย่างชัดเจน จึงได้นําเลขดังกล่าวไปหาซือหวย เพือหวังว่าจะมีโชคลาภถูกเลขได้เงินครังใหญ่
นันเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *