คอหวยส่องเลขเด็ด เลขหางประทัดพิธีบวงสรวง “ท้าวเวสสุวรรณ”

ทีบริเวณวัดเถรพลาย ตําบลวังนําซับ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีประชาชนและ
นักท่องเทียวจํานวนมากได้แห่มากราบไหว้และขอพรสิงศักดิสิทธิภายในวัดเถรพลาย โดยเฉพาะท้าว
เวสสุวรรณ ซึงประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระเจดีย์ มีอายุเก่าแก่มากกว่า 400 ปี
ซึงประกอบด้วย ท้าวเวสสุวรรณ ปางยืนถือกระบอง เป็นท้าวโชคดี และท้าวเวสสุวรรณ
ปางถือกระดานชนวน ท้าวปลดหนีโดยชาวบ้านนันมีความเชือว่า หากได้มากราบไหว้ขอพรท้าว
ปลดหนีแล้ว จะช่วยให้ปลดหนีสินและหนีสินหมดไปได้
ท้าวเวสสุวรรณ ปางถือกระดานชนวน ท้าวปลดหนี นันประชาชนให้ความเคารพและศรัทธา
เป็นจํานวนมาก เนืองจากประชาชนทีกราบไหว้บูชานัน ส่วนมากจะขอพรในเรืองหน้าทีการงาน ความ
เจริญก้าวหน้า ทางด้านการค้าขาย และขอให้มีโชคลาภ เมือขอพรแล้วสมปรารถนาจึงได้นําของเซ่นไหว้
ดอกไม้ธูปเทียนมาแก้บนกับ ท้าวเวสสุวรรณ
โดยพระครูพิสุทธิรัตนภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย ได้ประกอบพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวโชคดีและท้าวปลดหนี โดยในพิธีนัน ได้มีพราหมณ์ มาประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมเครืองเซ่นไหว้
จํานวนมาก เช่น หัวหมู เป็ด ไก่ อาหารคาวหวาน ผลไม้ เป็นจํานวนมาก
ประชาชนและนักท่องเทียวเป็นจํานวนมากได้เข้าร่วมพิธีบวงสวงในครังนี โดยใช้ดอกกุหลาบสี
ชมพูและนําผ้ามงคลสามสีมาผูกท้าวเวสสุวรรณ เพือความเป็นสิริมงคล รวมถึงได้ขอพรให้ประสบความ
สําเร็จและสมหวังในหน้าทีการงาน และโชคลาภ รวมถึงปลดหนีสินด้วย
โดยนักเสียงโชคนันทุกคนต่างลุ้นเลขหางประทัด ในพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ ซึง
เลขหางประทัดทีปรากฏนันคือเลข 244 , 632, 642, 07 , 47, 29 ซึงคอหวยต่างหาซือล็อตเตอรี
เพือหวังถูกรางวัลใหญ่กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *