คอหวยร่วมพิธีปลุกเสก “ท้าวหิรัญพนาสูร”

ทีวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระครูยติธรรมานุ
ยุต หรือ หลวงพ่อแป๊ะ เจ้าอาวาสวัด ได้ประกอบพิธีปลุกเสกองค์ท้าวหิรัญพนาสูร มีขนาดองค์ยืนขนาด
ความสูง 2.5 เมตร โดยมีลักษณะเป็นเนือทองเหลือง และได้จัดทําเหรียญ ท้าวหิรัญพนาสูร โดยได้
มีเกจิอาจารย์ชือดังเข้าร่วมสวดเพือให้เกิดความขลัง
ซึงหลังจากประชาชนได้ทราบข่าวว่าจะมีการปลุกเสกวัตถุมงคลต่างเข้ามาร่วมพิธีกันเป็นจํานวน
มาก โดยประชาชนได้นิยมมาสักการะบูชาเพือขอพรให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย และโรคภัยไข้เจ็บ
โดยปัจจุบัน องค์ท้าวหิรัญพนาสูร ตังอยู่ภายในศาลบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
อยู่ใกล้กับพระราชวังพญาไท กรุงเทพ
หลังจากเสร็จสินพิธีปลุกเสก องค์ท้าวหิรัญพนาสูร แล้วประชาชนทีมาร่วมพิธีต่างเข้ามามุง
ดูหยดนําตาเทียนในขันนํามนต์ ต่างได้เลขเด็ดต่างๆกันเพือนําไปตีเป็นเลขเด็ดและนําไปเสียงโชค ซึง
ชาวบ้านทีเข้าร่วมพิธีนันบางรายได้เปิดเผยว่า ได้ศรัทธาองค์ท้าวหิรัญพนาสูร เป็นอย่างมากเนืองจากได้
ขอพรและขอโชคลาภทําให้ถูกหวยรวยกันเป็นจํานวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *