ฮือฮาพบต้นมะพร้าวรูปร่างแปลกประหลาดคล้ายหัวพญานาค เซียนหวย แห่ตีเลขเด็ด

มะพร้าว 2 lottosod

ทีจังหวัดปราจีนบุรีประชาชนได้พบต้นมะพร้าวมีรูปร่างแปลกประหลาด คล้ายกับหัวพญา นาค มีลักษณะสีเขียวปนแดง โดยต้นมะพร้าวรูปร่างประหลาดนีพบเจอได้ทีพักสงฆ์หนองหมาก หมู่ 11 ตําบลย่านรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยหลวงพ่อวิญู สิรญาโณ เจ้าสํานักฯ เป็นผู้พบเจอ

โดยหลวงพ่อวิญูได้บอกว่า เมือวันกอนได้พบเจอต้นมะพร้าวทีปลูกไว้อยู่บริเวณรอบสระนัน ได้
เห็นต้นมะพร้าวต้นหนึงทีมีรูปร่างลักษณะแปลกประหลาด คล้ายกับหัวมญานาค ลําต้นมีสีเขียวปนแดง
รูปร่างแปลกตา โดยภายหลังทีประชาชนได้พบเจอต้นมะพร้าวทีแปลกประหลาดนีต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่ามีลักษณะคล้ายกับพญานาค ต่างไปนําดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้บูชา เพือความเป็นสิริ
มงคล พร้อมทังยังพากันส่องหาเลข โดยประชาชนทีมาดูต่างเห็นเลขต่างๆกัน อยู่ทีใครจะตีความว่าเห็น
เป็นเลขตัวไหน โดยส่วนมากชาวบ้านได้ตีเป็นเลขขนาดลําต้น ซึงพบว่าลําต้นสูง 30 เซ็นติเมตรจากพืน
ดิน และมีใบ 5 ก้านด้วยกัน ชาวบ้านจึงได้นําตัวเลขดังกล่าวไปหาซือเลขเพือหวังเสียงโชค
Post Views: 431

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com