เลขดัง “พญาเต่างอย” มาแล้ว เซียนหวยไม่พลาดเลขเด็ด

บริเวณสวนสาธารณะเต่างอย อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึงเป็นสถานทีตังและแหล่ง
ท่องเทียวทีสําคัญของ พญาเต่างอย ได้มีประชาชนและนักเสียงโชคเป็นจํานวนมากได้เดินทางมา
สักการะบูชา พญาเต่างอย เนืองจากต้องการมาทําบุญและหวังเลขเด็ดเพือต้องการเสียงโชค
โดยประชาชนส่วนใหญ่ทีมาจุดธูปขอพรกับ พญาเต่างอย นันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึง
ความศักดิสิทธิของ พญาเต่างอย เนืองจากมีประชาชนเป็นจํานวนมากทีเดินทางมากราบไหว้ และขอ
พรให้ประสบความสําเร็จและขอให้มีโชคลาภ เมือสําเร็จดังใจหวัง ก็พากันนําเครืองเซ่นไหว้ มาแก้บน
ชาวบ้านรายหนึงกล่าวว่า ตนเองนันเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวเพือว่ากราบไหว้บูชา พญาเต่า
งอย โดยได้จุดธูปบูชา ดอกไม้ธูปเทียน และนําผักบุ้งมาถวายให้กับพญาเต่างอย โดยเขานันได้อธิฐาน
ขอพรกับพญาเต่างอย ให้ตนเองและครอบครัวนันสุขภาพแข็งแรง และมีโชคลาภในการเสียงดวงถูกหวย
ด้วย และยังบอกว่า ได้เลขเด็ดคือ 17 08 46 54 ซึงตนเองนันได้หาซือเลขภายในบริเวณโดยรอบเพือ
หวังถูกรางวัลใหญ่ เช่นกัน หลังจากทราบจากข่าวต่างๆว่า ประชาชนทีมากราบไหว้บูชาพญาเต่างอย
ต่างถูกหวยรวยกันเป็นจํานวนมาก ซึงแสดงถึงความศักดิสิทธิของ พญาเต่างอย ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *