ปลูกไม้มงคลเสริมดวง ทําให้ถูกหวยบ่อยขึน

สําหรับเซียนหวยทีนิยมชืนชอบการเล่นหวยออนไลน์นันสิงหนึงทีอยู่คู่กับเซียนหวยมา
ช้านานนันคือการเสริมดวงของกันและกัน โดยการเสริมดวงนันวันนีเราจะมาแนะนํา ต้นไม้มงคลที
ช่วยเสริมดวงเหมาะสําหรับคอหวย
1.ต้นไพเลีย มีลักษณะใบสีเขียวสวยงาม สูงประมาณ 30ซม.เหมาะทีจะวาง
ประดับไว้ภายในห้อง โต๊ะหนังสือ ต้องการแสงแดดอ่อนๆ โดยความหมายนันช่วยเรียก
เงินเรียกทอง
2.เศรษฐีพันล้าน แค่ชือก็เหมาะสําหรับเป็นไม้มงคลสําหรับเรียกทรัพย์โดยมีค
วามเชือว่าหากปลูกแล้วจะรํารวย ทํามาค้าขึน
3.รวยไม่เลิก จัดว่าเป็นไม้มงคล หากได้ปลูกประดับไว้จะมีความเชือว่านําความ
รํารวยมาสู่ผู้ปลูก
4.เงินไหลมา มีลักษณะใบเลือยสวย นิยมปลูกในแจกัน ประดับในห้อง มีความ
เชือว่าหากผู้ปลูกจะรํารวยมีเงินทองไม่ขาดสาย
5.เศรษฐีกอดทรัพย์ เป็นไม้ลุ้มลุก เป็นไม้เสียงทายทีมีความเชือว่าหากปลูกแล้ว
ใบม้วนเป็นหลอดจะรํารวยและประสบความสําเร็จในสิงทีหวัง
6.เศรษฐีนําเต้าทอง เป็นไม้ล้มลุก มีความเชือกันว่าหากใครปลูกแล้วจะทําให้ทํา
มาค้าขายดี มีเงินทองมากมาย
7.ทับทิมเศรษฐี มีความเชือกันว่าหากปลูกแล้วจะรํารวย มีเงินทองเหลือใช้
8.ว่านถุงเงินถุงทอง เป็นว่านเสน่ห์เมตตามหานิยม เชือกันว่าหากปลูกแล้วจะ
ทําให้การค้าขายดี มีเงินทองเข้ามา
9.ว่านรางเงิน มีความเชือกันว่าหากใครปลูกไว้หน้าบ้านจะทําให้การค้าขายดี อีก
ทังว่านชนิดนียังมีสรรพคุณทางยาด้วย
เป็นอย่างไรบ้างสําหรับไม้มงคลทีเซียนหวยควรมีปลูกไว้ประดับเสริมดวง ให้ซือหวยออน
ไลน์ถูกได้เงินเป็นกอบเป็นกํา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *