เซียนหวยฮือฮา แห่ส่องเลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณ วัดประทุมบูชา หลัง มีคนถูก 12 ล้าน

ภายในบริเวณวัดประทุมบูชา หมู่1 ตําบลบ้านทา อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้มี
ประชาชนเป็นจํานวนมากได้เดินทางมากราบไหว้สักการะและขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ ซึงตังอยู่
ภายในบริเวณวัด โดยประชาชนได้นําเครืองเซ่นไหว้ต่างๆ อาทิ เช่น ดอกไม้ธูปเทียน ดอกกุหลาบสีแดง
นําแดง นําเขียว และมีชาวบ้านจํานวนหนึงได้นําประทัดมาจุดบูชา โดยประชาชนทีมากราบไหว้ขอพรนัน
เมือมาขอพรให้สําเร็จในหน้าทีการงาน และขอพรในเรืองโชคลาภต่างๆแล้ว เมือประสบผลสําเร็จก็ได้นํา
เครืองเซ่นไหว้มาแก้บนต่อท้าวเวสสุวรรณ
โดย ท้าวเวสสุวรรณทีวัดประทุมบูชานีได้ก่อสร้างเมือปี พ.ศ.2524 ซึงเป็นองค์ท้าว
เวสสุวรรณทีมีขนาดสูงใหญ่ทีสุดในภาคกลาง และมีความสูงขนาด 12 เมตร โดยหลักการอธิษฐานขอพร
นัน จะใช้ริบบินสีในการเขียนชือและนามสกุล และเขียนคําอธิษฐานเสร็จแล้วก็นําไปผูกทีฐานขององค์
ท้าวเวสสุวรรณ เพียงเท่านีก็เสร็จสิน
ภายหลังทีมีข่าวว่ามีชาวบ้านได้ถูกรางวัลใหญ่เป็นจํานวนเงินมากถึง 12 ล้านบาท ทําให้
ประชาชนต่างทยอยเดินทางมาขอพรกันเป็นจํานวนมาก โดยหวังว่าตนเองนันจะมีโชคดีถูกหวยเป็น
จํานวนเงินมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *