เซียนหวยแห่ส่องเลข “ปากนาค อ่างนํามนต์หน้าเกาะคําชะโนด” เจอเลขเด็ด

ทีบริเวณ เกาะคําชะโนด วังนาคินทร์ บ้านโนนเมือง ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ซึงเป็นสถานทียอดนิยมทีคอหวยต่างเดินทางมากราบไหว้พ่อปู ่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรี
ปทุมมา โดยประชาชนต่างเดินทางมาจากทัวทุกทิศ ซึงต่างทราบกันถึงความศักดิสิทธิของ พ่อปู่-แม่
ย่า โดยประชาชนทีมากราบไหว้ต่างพูดถึงความเชือว่า มีคนจํานวนมากได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร
และขอในเรืองโชคลาภ ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ เมือถูกรางวัลใหญ่ได้เงินกันเป็นจํานวนมาก ก็พากันมา
แก้บน โดยนําเครืองเซ่นไหว้มากราบไหว้ และบูชาต่อ พ่อปู ่-แม่ย่า กันมากมาย
และจุดทีคอหวยให้ความสนใจมาส่องเลขกันเป็นอย่างมากนันคือ บริเวณอ่างนํามนต์หน้าเกาะ
โดยประชาชนเป็นจํานวนมากได้พากันมาส่องดูนําตาเทียน และหวังเลขเด็ดกัน โดยรอบนี ประชาชนส่วน
มากมองเห็นเป็นเลขเดียวกันคือ เลข 101 และ 53 และยอดเงินบนปากนาคคือเลข 46037 ซึง
แล้วแต่ความเชือของแต่ละคนนันเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *