เซียนหวยแห่ขอเลขเด็ด แม่ย่านางเรือตะเคียนโบราณอายุเกือบ 200 ปี

ทีวัดเจริญราษฏร์รังสรรค์หมู่บ้านแก่งตลิงชัน หมู่8 ตําบลนาแขม อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประชาชนและนักเสียงโชคเป็นจํานวนมาก ซึงภายในวัดนันได้มีเรือตะเคียน
โบราณ อายุมากกว่า 200 ปี มีจํานวน 6 ลํา ซึงได้มีประชาชนมากราบไหว้บูชาเป็นจํานวนมาก โดย
ภายในวัดได้มีนางรํา มารําถวาย เนืองจากประชาชนทีมากราบไหว้ขอพร และขอโชคลาภ ได้ถูกหวยได้
รับเงินรางวัลเป็นจํานวนมาก จึงได้จ้างนางรํามารําถวายให้แก่แม่ย่านางของเรือ
ประชาชนทีมากราบไหว้บูชานัน ต่างพูดถึงความศักดิสิทธิของแม่ย่านางเรือตะเคียนโบราณกัน
เป็นจํานวนมาก โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมากราบไหว้ พร้อมทังนําของเซ่นไหว้ เช่น ดอกไม้ ธูป
เทียน บายศรี นําแดง เครืองแต่งกายชุดไทย และเครืองประดับต่างๆ หมากพลู ผ้าสามสี มาถวาย โดย
ส่วนมากเมือมาขอพรแล้วสมปรารถนาก็จะนําสิงของเครืองใช้มาแก้บนกัน
โดยเลขทีชาวบ้านเห็นเป็นส่วนมากนัน แล้วแต่ว่าสายตาใครจะมองเป็น
เลขอะไรบ้าง เช่น เลข 246 256 236 และยังมีเลข 35 57 อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *