ชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ดต้นกล้วย มีเครือคล้าย “พญานาค” ทะลุกลางลําต้น

นางพรทิพท์ ปัทมดิลก อยู่บ้านเลขที 99/4 หมู่ 5 ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ซึงเป็นเจ้าของต้นกล้วยนําหว้าทีมีลักษณะแปลกประหลาด โดยมีลักษณะลําต้นสูงกว่า 3 เมตร โดย
บริเวณเครืองกล้วยนันแทงออกมากลางลําต้นแทนทีจะแทงเครือออกลูกมาจากปลายยอดเหมือนกล้วย
นําหว้าต้นอืนๆ ทัวไป
โดยบริเวณเครือนัน มีลักษณะคล้ายลําตัวพญานาค โดยปลายชีไปทีบริเวณกลางต้นแล้วหัก
มุม 90 องศาลงดิน โดยลูกดกผลสมบูรณ์ซึงเจ้าของนันเชือว่า เป็นต้นกล้วยทีให้โชคลาภเพราะมีลักษณะ
ทีพิเศษไม่เหมือนกับกล้วยต้นอืนๆ
ภายหลังจากทีชาวบ้านบริเวณข้างเคียงได้ทราบข่าวว่ามีต้นกล้วยทีมีลักษณะคล้ายกับพญานาค
จึงได้เดินทางเข้ามาดูต้นกล้วยกันเป็นจํานวนมาก พร้อมทังได้นําผ้าสามสีและนําธูปเทียนมาจุดเพือกราบ
ไหว้บูชา เพราะเชือว่าเป็นร่างอวตาลของพญานาค ทีจะมาให้โชคลาภ โดยประชาชนทีมาจุดธูปไหว้บูชา
นันต่างได้เลขเด็ดกลับไปเป็นจํานวนมาก ซึงชาวบ้านต่างตีเลขทีคาดว่าน่าจะเป็นคือ 96 และ 93 ทังนี
เจ้าของได้บอกกับประชาชนทีมาดูว่าแล้วแต่ความเชือของแต่ละบุคคล แต่ส่วนตัวนัน กล้วยมีลักษณะ
แปลกประหลาดพบเจอได้น้อย จึงเชือว่าจะนําโชคลาภมาให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *